สภานักเรียนโรงเรียนบางบัวทอง เสียงของเด็กที่มีพลังในสถานศึกษา

 

              ระบบสภานักเรียนถูกจัดตั้งขึ้นเป็นระยะเวลากว่า 1 ศตวรรษในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีระบบสภานักเรียนเพื่อเป็นองค์กรของนักเรียนภายในโรงเรียน ที่ได้รับการเลือกมาจากนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความเห็นต่างๆ การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ คอยประสานงานระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน รวมถึงเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน

              สภานักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นอีกตัวอย่างของสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มีตัวแทนจากนักเรียนทุกระดับชั้น กับนโยบาย “For Your Think ” ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอไอเดียต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสาร Discord และอื่นๆ

              นโยบายที่โดดเด่นที่นำเสนอแก่เพื่อนนักเรียนในช่วงการเลือกสภานักเรียน ที่ถูกนำมาขยายผลจริงคือโครงการ “ชุมนุมใหม่ ตามใจน้อง” เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสค้นหาความถนัด พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจเปิดโอกาสในการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ มากกว่าแค่การศึกษาทางวิชาการในห้องเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนนักเรียน และทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เริ่มทดลองนำนโยบายดังกล่าวมาใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2565 ที่ผ่านมา

บรรยากาศการทำงานของสภานักเรียน

 

              นายเศรษฐโชติ เรืองธนาเศรษฐ์ ประธานนักเรียน เล่าถึงการเข้ามาทำงานในสภานักเรียนว่า ตนเองมีความสนใจด้านการทำงานสภานักเรียนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเคยทำกิจกรรมหลายด้านมาก่อน จนกระทั่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงได้รวมกลุ่มเพื่อนๆ รวมทีมสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสภานักเรียนและได้รับเลือกจากนักเรียน โดยกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนในโรงเรียนคือการนำเสนอโครงการ “ชุมนุมใหม่ ตามใจน้อง” เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสนำเสนอชุมนุมตามที่ตัวเองสนใจ จากเดิมที่ชุมนุมต่างๆ ถูกจัดตั้งโดยทางอาจารย์และโรงเรียนเท่านั้น

              “เราสื่อสารว่าอยากให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนมีสิทธิ์ในการจัดตั้งชุมนุมขึ้นมาได้ มีคนสนใจเยอะมากครับ เกิดเป็นชุมนุมที่มาจากความสนใจหรือความต้องการของนักเรียนจริงๆ แต่นโยบายก็อาจส่งต่อไปยังรุ่นน้อง สานต่อให้มันมีขอบเขตที่กว้างขึ้น รองรับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น เพื่อให้กิจกรรมชุมนุมตอบโจทย์กับความสามารถหรือศักยภาพของนักเรียนที่จะค้นหาตัวเองครับ” นายเศรษฐโชติ ประธานนักเรียนกล่าว

              จากนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดการจัดตั้งชุมนุมใหม่ ที่มาจากความสนใจของนักเรียนขึ้นมา อาทิ ชุมนุมห้องพยาบาล Baby Nurse สำหรับนักเรียนที่สนใจด้านการแพทย์และการพยาบาล , ชุมนุมเต้น Cover Dance , ชุมนุมบอร์ดเกมส์ , ชุมนุมทำอาหาร , ชุมนุมอนิเมะ (การ์ตูนญี่ปุ่น) และ ชุมชุมซีรีส์เกาหลี เป็นต้น

การรวมกลุ่มของชุมนุมนักเรียน

 

              ด้านนางสาวกิตติมา มนตรี ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน และ นางสาวกนกวรรณ สุติน ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานและภาคีเครือข่าย กล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตของทั้ง 2 คนว่ามีความสนใจศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์เหมือนกัน  จึงสมัครเข้ามาทำงานในสภานักเรียน เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น การผลักดันแนวคิดหรือนโยบายต่างๆ เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์และผู้บริหารซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน

ส่วนหนึ่งของสมาชิกสภานักเรียน

 

              นอกจากนี้สภานักเรียนยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านอื่นๆ  อาทิ  การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เลือกตั้งต้องรู้” สาระความรู้ที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

 

              โรงเรียนกับการส่งเสริมสภานักเรียน

              อาจารย์สุวดี สุขล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักเรียนกล่าวว่าในอดีตสภานักเรียนอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากนัก แต่ปัจจุบันทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้สภานักเรียนได้เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอนโยบาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ออกมาได้มากขึ้น โดยอาจารย์มีส่วนร่วมเข้าไปรับฟังความความเห็น ช่วยดูแล และให้ข้อแนะนำหากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ

              “สภานักเรียนที่นี่ เด็กๆ ทำงานเสนอนโยบายเหมือนพรรคการเมืองได้ตามอุดมการณ์ของพวกเขา ถือเป็นเวทีสําหรับแสดงศักยภาพของตัวเอง ฝึกความเป็นผู้นํา พวกเขาจะช่วยกันสอดส่องดูแลว่าโรงเรียนเรามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน จะมีการพูดคุย มาแจ้งคุณครู เพราะในบางมุมครูเองก็อาจไม่ได้เห็นปัญหาตรงนั้น แต่เด็กสามารถเข้าถึงและสะท้อนปัญหาออกมาได้ดีมากกว่า” อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักเรียนกล่าว

บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักเรียน

 

              Baby Nurse ทดลองสายงานพยาบาลในสถานศึกษา

              จากนโยบาย “ชุมนุมใหม่ ตามใจน้อง” ที่เกิดขึ้น หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือการก่อตั้ง Baby Nurse ชุมนุมห้องพยาบาล ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและสุขอนามัยในโรงเรียน

              น.ส.สุพัฒตรา คูณศรี , กัษมา เกษเนตร และ ณิชาภัทร ชมทะเล ผู้ร่วมก่อตั้งชุมนุม Baby Nurse ชุมนุมห้องพยาบาล ทั้ง 3 คนกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พวกเธอมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านคณะพยาบาลศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อนหน้านี้เคยทำหน้าที่ช่วยเหลืองานอาจารย์ที่ห้องพยาบาลอยู่แล้ว จึงเกิดไอเดียจัดตั้งชุมนุมขึ้นมา ประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมสมัครเพียงแค่ 20 คนเท่านั้น แต่กลับมีผู้สมัครเข้าชุมนุมเกินกว่าที่คาด ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 40 คน

ผู้ก่อตั้งชุมนุม Baby Nurse

 

              “ส่วนมากสมาชิกที่มาเข้าชุมนุม Baby Nurse เพราะมีความสนใจทางด้านนี้เหมือนกัน อยากที่จะลองทํา เราก็มีการวางแผนร่วมกันว่าจะทํากิจกรรม หรือว่าเล่นเกมอะไรเพื่อให้ความรู้น้อง ๆ ถ้าเกิดเราชวนมานั่งอบรม น้องๆ ก็อาจจะเบื่อ เราเลยมีการ์ดเกมเรื่องเพศศึกษา ก็ทำให้สนุกขึ้น และได้ความรู้ด้วย”  น.ส.สุพัฒตราตัวแทนผู้ก่อตั้งกล่าว

              รูปแบบกิจกรรมของชุมนุมมีทั้งรูปแบบงานที่ทำเป็นประจำคือ การจัดเวรดูแลห้องพยาบาล เพื่อซักประวัติ จ่ายยา หรือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเพื่อนนักเรียน โดยนักเรียนเหล่านี้จะผ่านการอบรมให้ความรู้จากศิษย์เก่าโรงเรียนบางบัวทองที่ประกอบอาชีพด้านการพยาบาลและสาธารณสุข มาร่วมอบรมให้ความรู้ หรือนักเรียนเองได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมกับหน่วยงานภายนอกด้วย

              นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษของชุมนุม คือการให้ความรู้ การประกวดแข่งขันต่างๆ ในโรงเรียน ที่สอดแทรกความสนุกและสาระความรู้ อาทิ การเล่นเกมส์ชิงรางวัลตอบคำถามด้านเพศวิถี การประกวดผลิตคลิปวีดีโอด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การเป็นแพทย์สนามดูที่ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ที่สอดแทรกเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมือนการเรียนในห้องเรียน

กิจกรรมเล่นเกมให้ความรู้ของชุมนุม

 

              นี่จึงเป็นผลของการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เสนอมุมมอง กิจกรรม และวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างกลุ่มนักเรียน และทางโรงเรียน ที่ทำให้สภานักเรียนมีความเข้มแข็งและเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment