17 November 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ แถลงข่าวและเสวนา ข้อเท็จจริงและผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่อสังคมและสุขภาพในมุมมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Back
0
กำหนดการ
แถลงข่าวและเสวนา “ข้อเท็จจริงและผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่อสังคม
และสุขภาพในมุมมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
09.00 – 10.00 น.     ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.20 น.     แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงและผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่อสังคม
และสุขภาพในมุมมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”
โดย
• พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
• นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา เลขาธิการสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
10.20 – 11.20 น.     เสวนาดำเนินการโดย นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
ผู้ร่วมเสวนา
• รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
• รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
• รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ
• ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
11.20 – 11.40 น.     ตอบคำถามสื่อมวลชนและผู้สนใจ
11.40 – 11.50 น.     สรุปประเด็นสำคัญ กล่าวปิดงานพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน
11.50 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : ดร.ภญ.ธนพันธ์  สุขสอาด
ข้อกำหนด : จำกัดผู้ร่วมงานในห้องประชุมจำนวน 50 คน
อาหารว่างและอาหารกลางวันบรรจุกล่อง รับประทานตามอัธยาศัย
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
QR Code :
QR Code
Tags