4 เทคนิคสำคัญในการทำงานระดับจังหวัด “บูรณาการภารกิจร่วมเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว”

We Talk วงคุยคนทำงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว “New Gen เป็นไปได้”

          วันที่ 8 – 9 เมษายน 2566 โครงการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว We Talk วงคุยคนทำงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว “New Gen เป็นไปได้” วงคุยที่ทำให้ทุกเรื่องในการทำงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นไปได้ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในบทบาทผู้สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานเด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่  เติมพลังใจในการทำงาน ทบทวนคุณค่า ความหมายของการทำงานส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว  สานพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ และร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่คนรุ่นใหม่ โครงการสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับพื้นที่ที่รับทุนสนับสนุนดำเนินงานจากสำนัก 4 และเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รวมจำนวน 20 คน กิจกรรมประกอบด้วย แนะนำตัว เตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ กิจกรรม Timeline ชีวิตเพื่อทบทวนการเดินทางของชีวิต อะไรที่ประกอบสร้างให้เรามาเป็นเรา กิจกรรม “สัตว์ 4 ทิศ”  เพื่อเข้าใจความเป็นตัวตนเรา และเข้าใจการทำงานร่วมกับคนที่มีลักษณะอื่นๆ กิจกรรม “New Gen เป็นไปได้”เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานการเป็นผู้สนับสนุนให้ทุกอย่างเป็นไปได้กิจกรรม อำนาจ เพื่อรู้ถึงอำนาจภายใน อำนาจร่วม ที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร กิจกรรม Do & Don’t  แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการทำงาน ข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นสำหรับ New Gen เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวต่อในอนาคต

         การประเมินผลความพึงพอใจต่อการอบรม พบว่าผู้เข้าร่วมอบรม รู้สึกผ่อนคลาย สนุก ประทับใจ ได้เพื่อนใหม่ กิจกรรมเรียบง่าย แต่ทรงพลัง บรรยากาศเป็นกันเอง ทำให้กล้าแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้ ได้แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ คนรุ่นใหม่ ได้เห็นมุมมองคนทำงานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทบทวนเป้าและตัวเอง รู้จักมุมมองแนวคิดคนใหม่ๆ ได้มีโอกาสได้ทดลองทำและเสนอความคิดเห็น การทำงานในฐานะภาคประชาสังคม ทั้งเชิงพื้นที่ และนอกพื้นที่ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ได้ในการจัดการหน้างานและชีวิตตัวเอง คำตอบจากประสบการณ์ของพี่ๆน้องๆ ที่ช่วยแบ่งปันหาทางออกให้กับปัญหาที่พบเจอ กระบวนการสนุกๆก็เอาไปทดลองปรับใช้ได้ สิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ การเข้าใจความแตกต่างของ Gen ในองค์กร การสื่อสาร เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ อำนาจภายใน เสริมความมั่นใจ ภายในตัวเองในการต่อรองหาตรงกลางกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอก

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment