โครงการรังสรรค์นวัตกรรม (Innovation Sandbox)

โครงการรังสรรค์นวัตกรรม (Innovation Sandbox)
ระบบดิจิทัลจัดการข่ายงานปกป้องคุ้มครองเด็กในครอบครัวที่เปราะบางให้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพ

“การรังสรรค์นวัตกรรม” คือต้นแบบ (Prototype) ของระบบจัดการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กจากครอบครัวเปราะบางอย่างยั่งยืน ที่เป็นผลของการทดสอบระบบดิจิทัลและข่ายงานทางสังคมร่วมจัดการวางแผนบริการการคุ้มครองทางสังคม การศึกษา สุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่อาชีพของผู้ปกครองและเด็กในระดับพื้นที่ทดสอบโครงการในชุมชนโซน 10 เขตลาดกระบัง เป็นต้นแบบสู่การขยายผลใน กทม./เขต

ระบบเติมเต็มเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สร้างระบบร่วมใช้ข้อมูลในการร่วมจัดบริการ (Shared Data & Shared Services) โดยผู้ให้บริการแต่ละสาขาวิชาชีพ แต่ละภาคส่วนสามารถติดตาม และใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพื่อเติมเต็มบริการต่างภาคส่วนและต่างระดับมุ่งลดภาวะคุกคามปัญหา และจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่คุกคามคุณภาพชีวิต ซึ่งดำเนินงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ ตามความเร่งด่วน และความซับซ้อนของวิธีการ และมาตรการที่นำมาใช้

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment