โครงการพัฒนาศักยภาพ อสส ใน กทม

                วีดิโอเรื่องนี้เป็นการฉายให้เห็นผลลัพธ์จากการที่ชุมชนเข้าร่วมในโครงการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวรูปแบบต่างๆ สำหรับชุมชน ของกรุงเทพฯ ซึ่งที่มาของการดำเนินโครงการฯ นี้ เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทุนการทำงาน โอกาสและความท้าทายในการดำเนินงานในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าสิ่งที่ยังคงเป็นช่องว่างอยู่และยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดำเนินการ คือ

                (1) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมและการส่งเสริมกิจกรรมตามช่วงวัยเคยชินกับการบอก ดุ ด่า ทำให้เกิดการทะเลาะ และใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน

                (2) ครอบครัวที่ผู้สูงอายุดูแลเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ไม่เคยมีกติกาในครอบครัว คุ้นเคยกับการใช้อำนาจบังคับเด็ก

                (3) ไม่มีพื้นที่แลกเปลี่ยนการดูแลและเลี้ยงดูเด็ก ให้ผู้สูงอายุได้มาแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกัน

                (4) ผู้สูงอายุไม่รู้ว่าการติดจอมีผลกระทบโดยตรงกับเด็ก และต้องการใช้เพื่อให้เด็กสงบ ไม่ดื้อ ไม่ซน มีงานวิจัยระบุว่า การที่ผู้ดูแลหลักคือปู่ย่า/ ตายายมีผลเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อพัฒนาการทางด้านสมองและความคิดของเด็ก แต่หากมีการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก รวมไปถึงเพิ่มความสามารถของผู้ปกครองที่เป็นปู่ย่าตายายในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จะส่งผลบวกต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก

                แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแผนประชากรกลุ่มเฉพาะ จึงร่วมมือกันส่งต่อชุดความรู้ในรูปแบบการอบรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพฯ และแกนนำชุมชน โดยใช้ความรู้จาก “คู่มือแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ อสส. กรุงเทพฯ” จัดอบรมเป็นเวลา2 วัน ให้กับ 11 ชุมชนใน 2 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง

                การอบรมครั้งนี้ส่งผลให้เครือข่ายแกนนำและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีเครื่องมือสำหรับใช้สื่อสารเมื่อลงไปเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มีเด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วันประกอบด้วย

                1. ความรู้และทักษะสำหรับผู้ปกครองในการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเพื่อดูแลลูกหลานวัยแรกเกิด – 6 ปี และเข้าใจและจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก

                2. ความรู้และทักษะในการดัดแปลงของใช้ในบ้านเพื่อนำมาทำเป็นของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

                3. ความรู้เรื่องโภชนาการตามช่วงวัยที่เหมาะสมจำเป็นกับเด็ก และการปรุงอาหารอย่างง่ายตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

                โครงการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวรูปแบบต่างๆ สำหรับชุมชนสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) #สำนัก4 #เด็กปฐมวัย #อสส #พัฒนาการเด็ก #พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิต #ผู้สูงวัย #ชุมชนต้นแบบ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment