โครงการการกวดวิชาในบริบทของระบบการศึกษาไทย ณ ศตวรรษที่ 21

โครงการการกวดวิชาในบริบทของระบบการศึกษาไทย ณ ศตวรรษที่ 21 ในชุดโครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อศึกษารูปแบบและความสำคัญ ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยลดทอนของการกวดวิชาในบริบทของระบบการศึกษาไทย ส่วนหนึ่งของการศึกษาเป็นการรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนกวดวิชา รวมไปถึงครูผู้สอนกวดวิชาในพื้นที่ที่มีการกวดวิชาอย่างหนาแน่นใน 6 จังหวัดหลักทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา มีข้อค้นพบเบื้องต้นว่า “ความคาดหวัง” เป็นสาเหตุแรกของการเข้าสู่การกวดวิชาของเด็กทุกระดับชั้น แตกต่างกันเพียงแค่ว่าความคาดหวังนั้นเป็นของใครนั่นเอง  

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment