แนวทางการสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อรับมือกับโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสนับสนุนระบบบริการสุขภาพในการรับมือและเตรียมความพร้อมต่อโรคติดต่อ หรือโรคติดเชื้อ ด้วยกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคคลในการควบคุมและปรับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีในระดับยั่งยืนผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ การสร้างกลไกเฝ้า

 
บุคคล
สังคม สิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย
 • ร่างกายสะอาด
 • ลดการสัมผัสโรค
 • ล้างมือ
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • กินร้อน
 • ช้อนส่วนตัว
 • การสร้างจิตสำนึก
 • รักษาความสะอาด
 • การเว้นระยะห่าง
 • การคำนึงถึงสุขอนามัย เมื่อใช้พื้นที่สาธารณะ
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย รับส่งข้อมูล และประชุมผ่านทางออนไลน์ หรือในการใช้จ่ายชำระเงิน ใช้การสแกนจ่าย หรือการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 • การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน
 • การฉีดวัคซีน
 • ลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
 • การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เช่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ลดหวาน ลด มัน ลดเค็ม ดื่มน้ำให้เพียงพอ มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
 • มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
 • การปรับปรุงผังเมือง ลดความแออัดในพื้นที่
 • ชุมชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 • แนวทางทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ประชาชนต่างมีการเฝ้าระวัง และสามารถสอบสวนโรค
 • การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมช
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 

 ระวังของภาคประชาชนร่วมกับระบบบริการสุขภาพ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดึงคุณลักษณะพิเศษของงานสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้รับมือกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease: NCDs) มาประยุกต์ใช้กับการรับมือกับโรคติดเชื้ออย่างโควิด-19 และสามารถนำไปปรับใช้กับโรคติดต่อที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดขึ้นได้ในอนาคต

*บทเรียนการดำเนินการของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการร่วมแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดทำโดยสำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.) และกลุ่มงานต่างประเทศ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กันยายน 2563

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment