เยาวชนสุรินทร์เรียนรู้การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หาโอกาสจากวิกฤติโควิด-19

ผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกเหนือจากการระดมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวประสบความลำบากอันเป็นผลจากมาตรการปิดเมืองแล้ว คณะทำงานภายใต้โรงการครอบครัวยิ้มจังหวัดสุรินทร์ ก็ยังร่วมกันออกแบบเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนนอกระบบที่ไม่ได้ไปโรงเรียน เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงได้มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้วิธีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบง่ายๆ จำนวน 15 คน ในตำบลอู่โลก และตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยหวังให้การรวมกลุ่มครั้งนี้จะนำไปสู่การสำรวจความสนใจในการทำกิจกรรมอื่นๆ ตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในระดับตำบล ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

โครงการครอบครัวยิ้ม เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดำเนินงานโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4.) สสส.

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment