เมื่อลานวัดบ้าน กลับมาเป็นสนามเด็กเล่น เด็กจึงได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่น

วัดบ้านอุดมชาติ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน หรือเรียกว่า “วัดบ้าน” ได้จัดเวทีเพื่อให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว มาใช้เวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจของแต่ละวัย เช่น เด็กๆ มาเล่นกีฬา แม่ๆ มาป้อนข้าวลูกๆ ยามเย็น

ในช่วงเข้าพรรษา วัดบ้านอุดมชาติ ร่วมกับ โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่ วางแผนจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  จำนวน 10 ครั้ง โดยกิจกรรมในแต่ละครั้งประกอบด้วยสวดมนต์ นั่งสมาธิ  รับฟังธรรมะ การใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้ได้ประโยชน์ หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมกลุ่มของเด็ก เช่น เล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา เล่านิทานธรรมะ เป็นต้น โดยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นกองเชียร์และเป็นกรรมการ ในช่วงบ่าย ออกแบบให้เป็นกิจกรรมนอกโบสถ์  เช่น จิตอาสาในวัด เล่นอิสระ และปิดท้ายด้วยการทำวัตรเย็น

พระอธิการกำแพง ชาคโร เจ้าอาวาสวัดบ้านอุดมชาติ กล่าวถึงการให้ชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่วัดเพื่อทำกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวว่า  “การที่เด็กและเยาวชนเข้ามาเล่นในพื้นที่วัด ทำให้ได้โอกาสสอนธรรมะให้เด็กหลาก หลายวัย และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต”

จากการทำกิจกรรม 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าเด็กให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ในบรรยากาศที่พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมเรียนรู้ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมของวัดบ้านอุดมชาติ ถือเป็นแบบอย่างของการใช้พื้นที่ในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่ชุมชนออกแบบกันเอง สะท้อนให้เห็นว่า วัดสามารถกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ใกล้ชิดชุมชน และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

| เรื่องและภาพ: ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร และ พระอธิการกำแพง ชาคโร

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment