เชฟเทเบิล: โชว์ของดีของเยาวชนเปราะบางในโครงการอยู่ดีมีสุขตำบลต้นแบบ จังหวัดยะลา

เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดําเนินมากว่า 15 ปี ทําให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ถดถอยลงทุกด้าน จํานวนประชากรโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน ในภาวะเปราะบางที่ต้องการการช่วยเหลือยิ่งทวีจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่

ปี 2562  สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้ร่วมกับ อบต. แกนนําภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 ตําบลนําร่อง ดําเนินโครงการสนับสนุนกลไกชุมชนเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนในภาวะเปราะบางพื้นที่จังหวัดยะลา โดยการสนับสนุนจาก สสส. ในชื่อ โครงการเด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุขต้นแบบ จังหวัดยะลา

โครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของเพศวิถี ความรู้เรื่องสิทธิ การเป็นผู้นํา และการทําโครงการเพื่อสังคม ส่งผลให้แกนนําเด็กเยาวชนมีความมั่นใจ รู้สึกเป็นผู้นํา มีตัวตนที่ยืนในสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่

หนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง “ความมีตัวตนมีที่ยืนในสังคม” ของเยาวชนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง คือ การทำกิจกรรมเส้นทางอาชีพ เส้นทางชีวิตสำหรับเด็กนอกระบบ โดยการอบรมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการจัดอาหารในรูปของ Local Chef Table ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของ 3 ตำบลที่เป็นพื้นที่ทำงานในโครงการเด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุขต้นแบบ จังหวัดยะลา ได้แก่ ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง และตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา มาปรุงเป็นอาหารจากการคิดค้นของเหล่าเยาวชนที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการปรุงอาหาร รวมทั้งการจัดโต๊ะอาหาร นำมาสู่การจัดงาน มหกรรมโชว์ของระดับตำบล “เรื่องราวระหว่างทางในปีที่ 1 สู่การเป็นตำบลอยู่ดีมีสุขต้นแบบ” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพการทำงานในระดับตำบลและระดับโครงการ กระบวนการสร้าง ตำบลเด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุขต้นแบบจังหวัดยะลา ในปีที่ 1 และมีการนำเสนอความสำเร็จของโครงการฯ ผ่านการจัดโต๊ะอาหารในรูปแบบ Local Chef Table ของกลุ่มเด็กเยาวชนในโครงการฯ นี้ด้วย 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment