อ่านความเติบโต “แม่มด” แม่อาสาที่เคยเข้าไม่ถึงลูก สู่การเป็นแอดมินเพจให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ที่มีลูกได้

      สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือ สำนัก 4 เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานเชิงรุก ด้วยการสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ดำเนินการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กทุกช่วงวัยแก่ครอบครัวควบคู่กับการสร้างเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ทั้งในระดับชุมชนและในสังคมวงกว้าง

      หนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ สสส. ให้การสนับสนุนคือ toolmorrow ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น ได้มีความเข้าใจและมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในครอบครัว 

      คุณณัฏฐนาท ปฐมวรชัย หรือ  แม่มด  คือตัวอย่างของผู้ปกครองที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเข้าหาลูก และทำให้สัมพันธภาพระหว่างเธอกับลูกดีขึ้น 

      เริ่มจากได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ “รอลูกเลิกเรียน ” และพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษา จนได้เป็น “แม่อาสา” ในโครงการ “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน” จนเธอกลายมาเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปกครองอีกจำนวนมาก จากการเปิดช่องทางการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียในชื่อ เพจ How to ได้ใจลูกวัยรุ่น

      แม่มด คือตัวอย่างของผู้ปกครอง ที่ทำให้ สสส. เชื่อมั่นว่า การช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง และนำไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะ 

 

 

       โครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ดำเนินงานโดย toolmorrow เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น ได้มีความเข้าใจและมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือ สำนัก 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานเชิงรุกด้วยการสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ดำเนินการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กทุกช่วงวัยแก่ครอบครัวควบคู่กับการสร้างเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ทั้งในระดับชุมชนและในสังคมวงกว้าง

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment