อสส. ทำงานเชิงรุกสู้โควิด

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หนึ่งในกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญช่วยให้การแพร่ระบาดในไทยไม่กระจายเป็นวงกว้าง สามารถติดตามผู้ที่มีเชื้อได้ทันท่วงทีคือ อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จนได้รับการยกย่องจากรัฐบาลถึงความขยันขันแข็งในการทำภารกิจ

ในกรุงเทพฯ เอง ก็มี อสม. แต่ใช้ชื่อว่า อสส. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลกลุ่มเด็กเล็กที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่าและยังช่วยให้พ่อแม่ ผู้ที่ดูแลเด็กเล็กมีความรู้ในการดูแลเด็กอย่างถูกวิธีในช่วงที่ไม่สามารถใช้ขีวิตตามปกติได้ โดย อสส. กลุ่มนี้ทำงานในชุมชนร่มเกล้า กทม. 

ซึ่งการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางได้รวดเร็วและให้ความช่วยเหลือตรงความต้องการ ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ทำตาม ทั้งการออกแบบข้าวของเครื่องใช้ที่บรรจุในชื่อ “ถุงปันสุข” และการทำอาหารกลางวันแจกเด็กเล็กทุกวันเป็นเวลา 20 วันอย่างต่อเนื่อง  ทำให้พ่อแม่เห็นตัวอย่างที่ดี ทำง่าย ทำได้เร็ว ส่งผลให้สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กเล็กโดยขาดรายได้ประจำดีขึ้น

อสส. ในชุมชนร่มเกล้า ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ซึ่งดูแลโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment