สำนัก 4 จัดประชุมนำเสนอทิศทางแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนัก 4 #สสส จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การกระจายเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติและสร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน (Alignment Workshop) เพื่อนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนแผนสุขภาวะตามแผนหลัก 5 ปี (2566-2570) และแผนการดำเนินงานในปี 2566 รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยร่วมกันวิเคราะห์ตัวชี้วัดของแผนสุขภาวะฯ และแนวทางการติดตามหนุเสริมและประเมินผลภายใน

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารแผน 4 ผู็

ทรงคุณวุฒิ สำนัก 4 นักวิชาการติดตามประเมินผล นักบริหารแผนงาน และภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนกว่า 70 โครงการ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment