สาธิตกระบวนการของ อสส. ที่มีส่วนร่วมและเฝ้าระวัง บ้านที่เปิดรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อนในชุมชนกรุงเทพฯ

                วิดีโอเรื่องนี้ เป็นการบอกเล่าถึงกระบวนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่ได้เข้าร่วมกับโครงการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวรูปแบบต่างๆ สำหรับชุมชน โดยทดลองนำร่องทำงานสนับสนุนบ้านที่เปิดรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดซึ่งอย่ในชุมชนในเขตวังทองหลาง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีพัฒนาการที่สมวัยผ่านอาหาร การเล่นและการอ่าน

                จุดเด่นของโครงการฯ นี้อยู่ที่ อสส. ร่วมกันจัดกระบวนการอบรมด้วยตนเอง โดยมีโครงการฯ เป็นผู้เอื้ออำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ และการจัดเตรียมอุปกรณ์ จึงทำให้ อสส. ได้ทักษะทั้งในการสื่อสารถ่ายทอดแก่กัน และความมั่นใจที่จะนำกิจกรรมที่ออกแบบด้วยกันลงไปใช้กับบ้านแรกเกิดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการออกแบบนั้นสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

                หลังจากผ่านการอบรม อสส. ที่อาสาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ลงเยี่ยมบ้านที่เปิดรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดจนถึงวัย 3 ขวบอย่างต่อเนื่อง 7 วัน โดยนำกิจกรรมลงไปแนะนำและทำร่วมกับผู้ดูแลเด็ก ได้แก่

                1. การให้ความรู้และแนวทางในการปรุงอาหารสำหรับเด็กสามกลุ่ม ได้แก่ 0-1 ขวบ, 1-2 ขวบ และ 3 ขวบขึ้นไป เน้นวิธีการปรุงอาหารโดยไม่ใช้สารปรุงรส แต่ยังคงรสอร่อยจากวัตถุดิบที่เลือกใช้ ความเหมาะสมของการปรุงอาหารให้เด็กในแต่ละวัยทั้งในด้านปริมาณ วิธีการ เช่น ความละเอียดของอาหารกับวัยของเด็ก  

                2. การทำของเล่นให้เด็กทั้งสามกลุ่มวัย โดยเป็นของเล่นที่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านเป็นหลัก ได้แก่ ขวดน้ำใจเย็น กล่องสามสหาย สำหรับของเล่นสำหรับเด็กวัยแรกเกิด – 1 ขวบ ทีม อสส. เลือกทำโมบายผ้า และตุ๊กตาผ้าเพื่อให้เด็กบีบสำหรับพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่ง อสส. ได้ใช้เวลาในการทำของเล่นโดยออกแบบให้สอดคล้องกับจำนวนและประเภทของเล่นจากข้อมูลที่ได้สำรวจมาแล้ว

                3. การอ่านนิทานให้เด็กฟัง สำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ อสส. ทุกคนเมื่อลงเยี่ยมบ้าน จะต้องใช้เวลาในการอ่านนิทานให้เด็กทั้งสามวัยฟัง อย่างน้อยวันละ 15 นาที ในการเยี่ยมบ้าน อสส. จะสาธิตวิธีการอ่านนิทานที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างถูกต้องว่าต้องประกอบด้วยการใช้น้ำเสียง ท่าทาง การตั้งคำถามเพื่อให้เด็กได้มีคำศัพท์เพิ่มเติม ทั้งในเรื่องรูปทรง สี และจำนวนรวมทั้งสอดแทรกพฤติกรรมที่ดีและเหมาะกับวัยให้กับเด็กผ่านนิทาน

                โครงการฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวรูปแบบต่างๆ สำหรับชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment