สสส. สนับสนุน อสส. และแกนนำชุมชน ให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชนตนเอง ผ่านการเป็นวิทยากร


              SOPA ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม
จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้แกนนำชุมชน และ อสส.  โดยเน้นบทบาทการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครอบครัวเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 20-22 กค. 66 ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม.  การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.

              การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ อสส. และแกนนำชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครอบครัวเด็กปฐมวัย ครั้งนี้ ถือเป็นการอบรมรุ่นที่ 1 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และแกนนำชุมชนเขตวังทองหลาง เขตบางซื่อ และเขตห้วยขวาง รวม 18 คน รับการอบรมในเรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน  ทักษะการสื่อสารกับเด็กโดยใช้ I-Message และทำการฝึกซ้อมรวม 2 วัน เพื่อเตรียมพร้อมให้มีความมั่นใจในการเป็นวิทยากรเพื่อจัดอบรมให้ผู้ปกครองในวันสุดท้ายของการอบรม

              สาระสำคัญในการจัดอบรมครั้งนี้ คือ การสนับสนุนให้ อสส. และแกนนำชุมชน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลครอบครัวในชุมชนตนเองอยู่แล้ว ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็กในวัย 0-6 ปี ให้มีพัฒนากรที่สมวัยไม่เพียงในด้านร่างกาย แต่ต้องไม่ละเลยการดูแลด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม  ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเด็กวัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือผู้ปกครอง จึงต้องมีความรู้เรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน เพื่อตระหนักว่าตนเองต้องดูแลเด็กโดยไม่ละเมิดสิทธิเด็กโดยเฉพาะการไม่ทำร้ายเด็ก ไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก ดังนั้น การดูแลอารมณ์ จิตใจผู้ปกครองจึงมีความสำคัญ ทำให้ต้องมีทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่เรียกว่า I – Message เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตนเอง รวมทั้งการรู้จักใช้ของเล่นที่ทำจากของใช้ในบ้านมาช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการรู้วิธีการปรุงอาหารแบบง่ายๆ แต่ สมวัย พอเพียง และปลอดภัย สำหรับเด็ก  เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ

              ที่สำคัญ ในเวทีนี้ ผู้ที่รับการฝึกอบรมเป็นวิทยากร ยังได้มีโอกาสฝึกซ้อมการเป็นวิทยากรว่าจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปกครองได้จริง อละทำให้ผู้ปกครองเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมอบรมในเวทีนี้

              การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ อสส. และแกนนำชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครอบครัวเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 นี้ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนและการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน (กรุงเทพมหานคร)  หลังจากได้รับการอบรมแล้ว วิทยากร อสส. และแกนนำชุมชน จะต้องไปจัดอบรมให้แก่ อสส. และผู้ปกครอง ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการขยายผล ตามเป้าหมายที่โครงการพัฒนารูปแบบฯ ตั้งไว้

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment