สภาเมืองคนรุ่นใหม่ กทม. และ สสส. สานฝันเยาวชนให้เป็นจริง รับข้อเสนอเปิดพื้นที่เรียนรู้ใกล้บ้านไม่เกิน 15 นาที

              สภาเมืองคนรุ่นใหม่ พื้นที่สำหรับเยาวชนทุกคนใน กทม. อายุ 15-35 ปี ไม่จำกัดภูมิลำเนา และสนใจอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งแนวทางการทำงานของสภาเมืองคนรุ่นใหม่จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่เมืองให้ลงมือทำ ทดลองแก้ปัญหาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และผลักดันข้อเสนอสู่การรับนโยบายและการปฏิบัติจริง โดยจะมีการเปิดประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ในทุก 3 เดือน และได้จัดการประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566

              ในเวทีการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ทีม Urban Street Bangkok ได้นำเสนอนโยบาย “พื้นที่การแสดงออกสร้างสรรค์ 15 นาทีใกล้บ้าน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ของ สสส.

              “จะทำอย่างไรให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องรองานเทศกาลประจำปี”  นั่นคือคำถามเริ่มต้นจากทีม Urban Street Bangkok ที่มานำเสนอนโยบายการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

              การเสนอนโยบายพื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย “เส้นเลือดฝอย” ของ กทม. ในเรื่องการมีพื้นที่สำหรับการแสดงออกด้านวัฒนธรรม การศึกษาพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตคนเมือง

              ทีม Urban Street Bangkok นำเสนอนโยบายดังกล่าว เพราะพบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากในกรุงเทพมหานครที่ชื่นชอบศิลปะ ต้องการพื้นที่แสดงออกความสร้างสรรค์ แต่เข้าไม่ถึงโอกาส เข้าไม่ถึงพื้นที่ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน พื้นที่แสดงออกสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ 15 นาทีใกล้บ้าน จึงมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ ต่อยอดและพัฒนาทักษะ ในการแสดงออก และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการด้านการแสดงสร้างสรรค์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกับ กทม.

              นั่นคือการมีโอกาส แหล่งทุน ทรัพยากร เพื่อจะสามารถแสดงออกในด้านวัฒนธรรมได้ ซึ่งทีม urban Street Bangkok ได้เสนอทางแก้ปัญหาโดยเพิ่มพื้นที่เรียนรู้ 150 ที่ใน 50 เขตทั่วกรุงเทพ ซึ่งจะทำให้เกิดขึ้นได้จริง จำเป็นต้องเสริมโครงสร้างการบริหารงานให้แข็งแรง ยั่งยืน และคล่องตัว อันจะนำไปสู่การเพิ่มเวลาแห่งความสุข โดยลดกาารกระจุกตัวของการจัดงานศิลปะปลายปี

              โดยทีมมีข้อเสนอคือ การจัดทำแพลทฟอร์มออนไลน์ในรูปของ one stop service เพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยาก ให้สามารถเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ได้จริง โดยเร็ว เป็นไปได้ ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน ทำงานผ่านสภาศิลปะคนรุ่นใหม่แห่ง กทม. และกระจายโปรแกรมกิจกรรมให้เกิดตลอดทั้งปี  ใช้การทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ  กทม. พร้อมเสนอระยะเวลาในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นของ กทม. และจากที่อื่น เพื่อให้เกิดขึ้นได้จริงใน 120 วัน

              หลังจากรับฟังนโยบายของทีม Urban Street Bangkok ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.  ได้แสดงความเห็นด้วยและพร้อมจะสนับสนุนให้นโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของสำนักฯ ที่ต้องการเห็นพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและอยู่ใกล้บ้านเช่นเดียวกัน

              นอกเหนือจากการนำเสนอนโยบายของทีม Urban Street Bangkok แล้ว ยังมีอีก 3 นโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 9 ทีม เพื่อมานำเสนอในเวทีนี้ด้วย ได้แก่

              ทีมสุขภาวะข้างถนน นำเสนอนโยบายที่พักพิงคนชั่วคราวทางการแพทย์สำหรับคนไร้บ้าน (Medical Respite Care For Homeless) แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร เช่น สถานที่ งบประมาณ และบุคลากร เป็นต้น จึงมาขอความร่วมมือและขอเชิญชวน กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน อาทิ ให้ กทม. จัดหาสถานที่ รวมถึงบุคลากรให้บริการพักพิงทางการแพทย์ สนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพเข้าร่วมดำเนินการ ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสนับสนุนการฟื้นฟูคนไร้บ้านในประเด็นเชิงสังคม จัดสรรงบประมาณจากกองทุนต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการบ้านพักพิงชั่วคราวทางการแพทย์

              ทีม เพทที่นี่  นำเสนอแพลตฟอร์มปรึกษาสัตวแพทย์ออนไลน์ For Pet Adopter เพราะจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นทุกปี จึงนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยภาครัฐ ทำการเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงสมุดวัคซีนออนไลน์ ที่พัฒนาระบบเพื่อสัตว์เลี้ยงทุกตัวในประเทศไทย สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในแต่ละเขต

              ทีม Greendot. : BKK TREE FUND นำเสนอกองทุนเพื่อไม้ยืนต้นสาธารณะกรุงเทพฯ เพื่อผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ กทม. สร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านประโยชน์ของต้นไม้สาธารณะและสิ่งแวดล้อมเมืองสู้ประชาชนในวงกว้าง

#สสส   #ปิดเทอมสร้างสรรค์  #เส้นเลือดฝอย  #สภาเมืองคนรุ่นใหม่  #พื้นที่เรียนรู้  #เวลาว่างของเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment