รู้จัก “ศิลปะด้านใน” ผ่านครูผู้ทำงานกับเด็กพิเศษ

“เวลาเราพูดถึง  ความงาม  กับเด็กเราไม่ได้หมายถึงสอนศิลปะให้เด็กได้พบความงามโดยตรง แต่เราสนใจทำงานกับครู เพื่อให้ครูได้มองเห็นโลกสวยงาม เด็กๆ จะได้เรียนรู้กับครูแบบนี้ รู้จักความงามผ่านจากครูด้วยแนวคิดศิลปะด้านใน” 

“ครูมอส” อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
จิตรกร ศิลปิน และนักศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา
และผู้ก่อตั้งสตูดิโอศิลปะจากด้านใน

โครงการศิลปะด้านใน : ความจริง ความดี ความงาม โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เป็นการดำเนินงานกับผู้ที่ทำงานกับเด็กปฐมวัย โดยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สัมผัสกับความงามแห่งสุนทรียศาสตร์ ผ่านการระบายสี การร้องเพลง การเล่านิทาน ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาศิลปะบำบัดตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้อย่างมีชีวิตชีวา

มาตามหาคุณค่าของคำว่า “ศิลปะด้านใน” หัวใจแห่งการเรียนรู้ตัวเองอย่างแท้จริงผ่าน ห้องเรียนวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดย ครูเติ้ล ปริวัตร ส่างหญ้านาง ครูการศึกษาพิเศษ ที่ค้นพบว่าความพิการของเด็กไม่ใช่ข้อจำกัดในการช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และสามารถเรียนรู้เข้าไปถึงจิตวิญญาณ ทำให้เด็กมีทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ โดยการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนได้อย่างมีชีวิตชีวาจริงๆ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment