พาส่อง “กล่องแรกเกิด” คืออะไร และสำคัญกับชีวิตเด็กไทยอย่างไร

       เด็กไทยวัยแรกเกิดได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากรัฐน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กของไทยเต็มไปด้วยโครงการรณรงค์และติดตามพัฒนาการเด็กตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก แต่สวัสดิการที่จะสนับสนุนให้สามารถเลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพตามคำแนะนำเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

       ช่องว่างของสวัสดิการเด็กปฐมวัยผลักภาระให้การมีลูกเป็นเรื่อง ‘ความพร้อม’ ส่วนบุคคล มากกว่าที่จะเป็นความพร้อมของรัฐ 

       เพื่อปิดช่องว่างนี้ 101 PUB และศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวเสนอว่า รัฐต้องสร้างระบบนิเวศเลี้ยงดูเด็กที่ประกอบด้วย การเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ขยายสิทธิลาคลอดและบริการของศูนย์เด็กเล็ก และลงทุนด้านความรู้เพื่อลดภาระพ่อแม่

       นอกจากนี้ เพื่อลดความสูญเสียและความเหลื่อมล้ำในเด็กแรกเกิด รัฐควรพิจารณาจัดสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินเพิ่มเติม เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแก่กลุ่มเปราะบาง 

        ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ #กล่องแรกเกิด ได้ที่นี่ https://kidforkids.org/baby-box/

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment