ปลุกพลังพี่เลี้ยงสภาเด็กฯ เพื่อเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำในระดับตำบล

การมาดูงานของหินดาดทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เราต้องการให้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อสนับสนุนสภาเด็กฯ ซึ่งต้องมีทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

จากการดูงานของพี่เลี้ยงที่ทำกับสภาเด็กฯ ทำให้เห็นวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การชวนเด็กมาร่วมทำงาน ซึ่งทำให้เราอยากเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่เดิมเราทำแบบพาเด็กทำ ว่าต้องเปลี่ยนเป็น ให้เด็กนำเราทำ และมีกิจกรรมมากมายที่เด็กทำได้โดยไม่ต้องมีแค่การอบรมเข้าค่ายเหมือนที่เคยทำมา

การใช้วิธีทำงานแบบประสานเครือข่าย ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น เร็วขึ้น ไม่ต้องลงแรงลงทรัพยากรมาก หรือรู้สึกเหนื่อยมากเหมือนเมื่อก่อน

เหล่านี้คือเสียงของพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกให้กลุ่มฟังในการประชุม YCK Inspire Follow Up” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ ปลุกพลัง นักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี้ มาจากการได้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการออกแบบและทดลองสร้างต้นแบบการสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลผ่านกระบวนการถอดโมเดลการทำงานของพี่เลี้ยงที่เข้มแข็ง และการส่งต่อเครื่องมือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดันในการขับเคลื่อนและพัฒนางานสภาเด็กฯ ระดับตำบล

เวที YCK Inspire Follow Up เป็นกิจกรรมที่ชวนเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงมาดูงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ธนพล ธัญญกรรม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำบลหินดาด โดยมีคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินดาดเข้าร่วมนำเสนอความเห็นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมในพื้นที่

หลังจากได้ดูงาน โดยเห็นวิธีคิด วิธีทำเพื่อให้ชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เยาวชนที่ทำงานในสภาเด็กและเยาวชน สร้างความประทับใจแก่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงซึ่งมาจากตำบลต่างๆ ในจังหวัด หลายคนเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาเยาวชนจากเดิมที่ทำเพราะมีงบประมาณ ทำเพราะเป็นหน้าที่ ทำด้วยวิธี “บอก สั่ง”  เปลี่ยนมาเป็นสนใจและริเริ่มที่จะ “ชวนเด็กให้มาร่วมทำ” และต้องให้หน่วยงานโดยเฉพาะโรงเรียนเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้จากการให้เด็กๆ  ในโรงเรียนมาทำกิจกรรม ซึ่งจะทำให้งานง่ายขึ้น

การทำงานพัฒนาเยาวชนของตำบลหินดาด ที่ใช้วิธีทำงานโดยให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มโครงการตั้งแต่แรก โดยธนพลเพียงทำหน้าที่ดูแล

ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งเป็นการใช้วิธีทำงานด้วยขั้นบันไดที่สูงกว่าการมองเด็กเป็นเพียงไม้ประดับ  หรือมอบหมายงานให้เด็กทำตามที่ผู้ใหญ่คิดไว้แล้ว ทำให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินดาดมีทักษะในการทำงานแบบเป็นทีม  มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ เพราะได้ลงมือทำงานเองแทบทุกขั้นตอน จึงมีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง

ในส่วนของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจากเข้าร่วมกระบวนการ “ปลุกพลัง” พบว่าหลายคนเปลี่ยนความรู้สึกจากการทำงานเพราะเป็นหน้าที่ กลายเป็นความรู้สึกกระตือรือร้น มีความสนใจอยากจะทำงานกับเด็กๆ มากขึ้น บางคนกล่าวว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ นี้ มาหนึ่งเดือน ได้ทบทวนวิธีทำงานของตนเองแบบเดิมว่าไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นเด็ก และวิธีเดิมๆ ไม่ทำให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน จึงอยากจะกลับไปเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานโดยนำเอาวิธีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินดาดไปใช้ดูบ้าง

โครงการ “ปลุกพลัง นักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา” เป็นการริเริ่มร่วมกันระหว่าง School of Changemakers และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4 สสส.) เพื่อทดลองสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เทศบาล ด้วยการพัฒนาเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดัน จากการถอดโมเดลการทำงานของพี่เลี้ยงสภาเด็กฯ ที่เข้มแข็ง ผ่านการจัดกิจกรรม อาทิ การจัดประชุมเครือข่ายพี่เลี้ยงสภาเด็กฯ การจัดคณะลงพื้นที่ดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และงานอบรมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนให้พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้และเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment