“ตี เคาะ ร้อง เขย่า” ตัวอย่างฝึก EF ให้เด็กเล็ก

การใช้กิจกรรมจังหวะกับเด็กผ่านเครื่องดนตรี ทำให้เด็กต้องตั้งใจฟังเสียงเพื่อจับจังหวะ  กิจกรรมนี้ช่วยฝึกสมาธิให้เด็กมีความอดทน รู้จักอยู่กับตัวเอง มีสมาธิในการจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นาน ๆ  ส่งผลให้เด็กเติบโตโดยมีคุณสมบัติสามารถยับยั้งชั่งใจได้

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำเครื่องดนตรีประเภทตี เคาะ เขย่า มาให้เด็กๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ เพื่อฝึกความสามารถในการจดจำข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้กับงานที่กำลังทำอยู่ (Working Memory)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองของ Brain Executive Functions ที่เราเรียกกันว่า ทักษะ EF

จากการที่ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งนี้ เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดการขยายผลการพัฒนาในพื้นที่อื่นต่อไป

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment