Accessibility

Font Size
Color
Normal
White-Black
Black-Yellow

งานที่เราทำ

งานที่เราทำ

กลุ่มแผนงานสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้

มุ่่งเป้าให้เกิดทั้งนิเวศการเรียนรู้ (learning ecosystem) และนิเวศสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (supportive ecosystem for learning space) เพื่่อขยายโอกาสให้เด็ก/ผู้ปกครอง/ครูเข้าถึงความรู้และทักษะเพื่่อการพัฒนาเด็กในโลกยุคใหม่ โดยเน้นต่อยอดและขยายผลรูปแบบพื้นที่การเรียนรู้ ครอบคลุุมทั้งพื้นที่การเรียนรู้ในบ้านและในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ การมีกิจกรรมทางกาย ผ่านการเล่นอิสระและกิจกรรมสร้างสรรค์ (Learn through Play) รองรับความสนใจ ความต้องการของเด็ก กลุ่มวัยต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ครู ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนการทํางานร่วมกันกับผู้ปกครองแบบ one team มีชุดความรู้ชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานและเครือข่ายการทํางาน ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อขยายผล รวมทั้งเกิดแพลตฟอร์มการระดมทุนและความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ จนเกิดเป็นระบบนิเวศสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน ดังนี้

 1. สนับสนุุนและพัฒนายกระดับประสิทธิภาพของพื้นที่การเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเรื่องทักษะการเลี้ยงดู ทักษะการเรียนรู้ และการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับโลกพลิกผัน ความรอบรู้ทางสุขภาพ ครอบคลุมทั้งพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นสถานศึกษา และพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง
 2. พัฒนานิเวศสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ โดยสร้างกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม-ภาควิชาการ ในการพัฒนา วางแผน เป็นคณะทํางานร่วมและภาคีหุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมกลไกการดําเนินงานพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชนให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศ
 3. สื่อสารสาธารณะแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างความเข้าใจ กระตุกกระตุ้นให้เกิดชุดความเชื่อ (mindset) ใหม่ของสังคมที่มีต่อพื้นที่่การเรียนรู้/การเรียนรู้ในโลกยุุคใหม่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และสะสมพลังสังคมที่สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน
 4. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ร่วมกับภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคียุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวมีโอกาสพัฒนาตัวเองตามความสนใจ มี “พื้นที่การเรียนรู้ในบ้านและใกล้บ้าน” อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

กลุ่มแผนงานสนับสนุนภาคีความร่วมมือ

มุ่งหนุนเสริมการบูรณาการภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยครอบคลุมทั้งการดําเนินงานแบบพื้นที่เป็นฐาน และแบบประเด็นเป็นฐาน (area-based and issue-based multi-sectoral collaboration) ได้แก่ สนับสนุนรูปแบบการบูรณาการภารกิจเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด (multilevel) และสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายที่ทํางานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (family-friendly workplace) รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายและระดมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับห่วงโซ่ผลลัพธ์ของแผนสุุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และห่วงโซ่ผลลัพธ์ของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. โดยเน้นพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู/ผู้ทํางานด้านเด็ก เพื่อให้มีความรอบรู้ทางสุขภาพ ร่วมกับพัฒนานวัตกรรมโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาต้นแบบและพิสูจน์ผลด้วยการวิจัยเชิงทดลอง พัฒนางานวิชาการและความรู้ ไปพร้อมกับการพัฒนาความร่วมมือหลายภาคส่วน และหลายระดับเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยมีแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน ดังนี้

 1. ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งเสริมขีดความสามารถของครอบครัวและกลไกต่าง ๆ ในชุมชน (home-based & community-based intervention) เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาวะและสมรรถนะของเด็กทุกกลุ่มวัย
 2. ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นให้สามารถทํางานพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (positive youth development) และสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (meaningful participation) ของเยาวชน โดยเปิดพื้นที่ในการแสดงออก และเสริมสร้างโอกาสในการทํางานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
 3. สนับสนุนให้เกิดนโยบายและมาตรการในการบูรณาการภารกิจทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับองค์กร ที่มุ่งเป้าผลลัพธ์ที่ตัวเด็กครบทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการเพิ่มทรัพยากรให้ครอบครัวสามารถดููแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพและประกันสิทธิเด็กในการเข้าถึงระบบคุ้มครองสังคม บริการและสวัสดิการต่าง ๆ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานประกอบการที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อครอบครัว เพื่อเอื้อให้คนวัยแรงงานสามารถดูแลครอบครัวอย่างมีคุณภาพ และขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

กลุ่มแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม

มุ่งเป้าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลการพัฒนาของเด็กและเยาวชน (enabling environment) ประกอบด้วยการสร้างและจัดการความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์สังคมอยู่เสมอ สื่อสารความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดกระแสสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การศึกษาวิจัยและการรังสรรค์นวัตกรรมที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินงาน การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและส่งเสริมองค์กรคนรุ่นใหม่/เยาวชนที่ต้องการร่วม ขับเคลื่อนสังคมสุุขภาวะ โดยในการดําเนินงานจะมุ่งเน้นต่อยอดและขยายผลฐานทุน การทํางานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ทางสุขภาพและเข้าถึงองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีแนวทางสําคัญในการดําเนินงานดังนี้

 1. สนับสนุนการสร้าง การจัดการความรู้ และการสื่อสารความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งบทเรียนที่ดีจากการทํางานของภาคีเครือข่าย ชุดความรู้ใหม่และเครื่องมือสนับสนุนการทํางานที่ผ่านการพิสูจน์์ประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การนําใช้ในวงกว้าง
 2. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการรังสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน/การจัดบริการ และการพัฒนาสมรรถนะ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว และพัฒนาแนวทางนําใช้ และขยายผลนวัตกรรมสู่การใช้จริงในสังคมอย่างยั่งยืน
 3. สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการนโยบายและสกัดข้อเสนอเชิงนโยบายในมิติและระดับต่าง ๆ สื่อสารผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและกลไกที่จําเป็น เพื่อประกันสิทธิเด็กในการเข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคม สวัสดิการและบริการพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มทรัพยากรให้แก่เด็กและครอบครัวโดยเฉพาะอย่่างยิ่งกลุ่มที่มีภาวะเปราะบาง
 4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนองค์์กรคนรุ่นใหม่/เยาวชนเพื่อให้เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

กลุ่มงานเฉพาะ การส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

 1. สนับสนุนการจัดการความรู้ ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของภาคีเครือข่าย

 2. ขยายผลต้นแบบนวัตกรรม ต้นแบบเชิงระบบ สู่การทำงานของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง

 3. สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการนโยบายและสกัดข้อเสนอเชิงนโยบายผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและกลไกที่จำเป็น

 4. สานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากรในการทำงานทั้งระดับปฏิบัติการและนโยบาย

 5. พัฒนาระบบและกลไกที่จำเป็น เพื่อประกันสิทธิเด็กในการเข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคมและบริการพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 6. ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสูงวัยในโลกยุคใหม่

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ (ติดตามและประเมินผล)

มุ่งให้เกิดการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของแผนสุุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว กลุ่มแผนงานทั้ง 4 กลุ่มแผนงาน และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้สามารถดําเนินงานเพื่อบรรลุตามทิศทางและเป้าหมายระยะสิบปี และห่วงโซ่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบติดตาม หนุนเสริมและประเมินผลภายในของแผน ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (development evaluation) ทั้งการติดตามและประเมินผลภายใน การติดตามและประเมินผลภายนอก และจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะติดตามและประเมินผลโครงการ
 2. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและทดสอบโมเดล การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย และวัดผลความคุ้มค่าโดยเฉพาะกลุ่มโครงการที่มีการดําเนินงานต่อเนื่อง ก่อนที่จะขยายผลวงกว้าง
 3. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน เพื่อยกระดับคณภาพการดําเนินงานของแผน กลุ่มแผนงานและโครงการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save