ความสำเร็จส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานของ Happinet Club

โครงการ Happinet Club ได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนมาแล้วทั่วประเทศ ด้วยการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ Happinet.Club, เฟซบุ๊คแฟนเพจ facebook.com/happinetclub, วารสาร HAPPINET CLUB ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือพร้อมใช้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับภาคีคนทำงานด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment