การสร้างคน สร้างกลไก พัฒนาเยาวชน Active Citizen แบบสตูล

ด้วยเชื่อว่า หัวใจของการสร้างเด็ก ก็คือ การ “เดินตามเด็ก” ของพี่เลี้ยง การ “เดินพร้อมเด็ก” ของคนในชุมชน ที่ร่วมกัน “หนุนให้เด็กเดิน” ซึ่งการเป็น Active Citizen นั้น เยาวชนจะต้องตื่นรู้  แต่การตื่นรู้นี้ต้องผ่านกลไกเด็กที่ทำงานในชุมชน และกลไกชุมชนที่ทำงานหนุนเด็ก และสามารถเดินได้อย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าการทำโครงการเพื่อชุมชนจะจบแล้ว แต่กลไกการทำงานในพื้นที่ยังคงอยู่ รวมถึงตัวเด็กก็ยังอยู่ และมีการทำงานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ดังนั้น หากเราต้องการสร้างคนที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในกลไกการพัฒนา เราจะสร้างได้อย่างไรให้ยั่งยืนอยู่ตรงนี้

มาดูกลไกการพัฒนา Active Citizen แบบสตูลกัน โดย โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสตูล ปีที่ 2  ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment