การพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ไม่อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม และเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในกิจกรรมการสะสมทุนมนุษย์ (Not in education, employment or training: NEETs)

โครงการวิจัยนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งในชุดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นชุดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จากผลการศึกษาพบว่า เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม มีประมาณร้อยละ 13 ของกลุ่มสำรวจที่มีอายุ 15-24 ปี และส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล นอกจากนี้ ยังพบจำนวนเยาวชนที่เป็น NEET ในสัดส่วนที่สูงในกลุ่มนับถือศาสนาอิสลามที่ (ร้อยละ 17) ซึ่งพบมากในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมากถึงร้อยละ 23 ทั้งนี้ ยังพบเยาวชนกลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานแล้วและคู่สมรสเป็น NEET ถึงร้อยละ 38

ในการสร้างโอกาสและดึงศักยภาพของกลุ่ม NEETs นั้น รูปแบบการเข้าถึงเยาวชนกลุ่มนี้ควรมีความแตกต่างกันอันเนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้มาจากทั้งครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำและครัวเรือนที่มีรายได้สูง โดยมีแนวทางการเช้าถึงเยาวชนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment