การพัฒนาความฉลาดรู้ด้านสะเต็มศึกษาของเด็กไทย

มีงานศึกษาจำนวนมากที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมสุขภาพของเด็ก เช่น การออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา กับทักษะทางปัญญาของเด็ก หนึ่งในนั้นคืองานศึกษาเรื่อง Physical Activity and Cognitive Functioning of Children ของ Bluma และ Lipowska ในปี 2018 ซึ่งอธิบายว่าเมื่อเด็กมีการเล่นกีฬา หรือการทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลัง ร่างกายจะสังเคราะห์สาร Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อถกเถียงกันในวงวิชาการว่าการออกกำลังกายในช่วงเวลาใดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อนเริ่มเรียน หรือหลังเลิกเรียน? เพราะช่วงเวลาในการออกกำลังที่ต่างกันส่งผลต่อการสังเคราะห์สาร BDNF ที่ต่างกัน และยังไม่รวมถึงผลกระทบข้างเคียงอื่นๆที่มีต่อร่างกายของเด็ก เช่น เด็กที่ออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนแม้ว่ามุมหนึ่งอาจกระตุ้นให้เด็กมีความตื่นตัว แต่กระนั้น เด็กอาจจนเกิดความอ่อนเพลีย หรือความรู้สึกไม่สบายตัวจากเหงื่อไคลอาจส่งผลให้เด็กมีสมาธิในการเรียน เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ศึกษา จึงได้ทำการศึกษาเพื่อตอบคำถามดังกล่าว โดยอาศัยข้อคำถามจากฐานข้อมูล PISA ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง การออกกำลัง และการเล่นกีฬาของเด็กไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้อคำถาม คือ

  1. ตามปกติท่านมีการออกกำลังกายในตอนเช้า ก่อนไปเรียนหรือไม่?
  2. ตามปกติท่านมีการออกกำลังกายตอนเย็น หลังเลิกเรียนหรือไม่?
  3. จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ที่ท่านออกกำลังกายแบบทั่วไป
  4. จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ที่ท่านออกกำลังกายแบบใช้พละกำลังสูง (High Intensity Training)
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment