กระบวนการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พัฒนาเด็กเล็ก หัวใจสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแบบก้าวกระโดด

กระบวนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ร่วมดำเนินงานกับโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาระบบและกลไกระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน หรือ COACT มีรูปแบบการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยในการพัฒนายกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ซึ่งมีทั้งหมด 9 ขั้นตอนนั้น 

การเยี่ยมชม (Site Visit) เป็นขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองต้องการจะพัฒนาโดยการเยี่ยมชมสถานที่จริง ซักถามเพิ่มเติมกับศูนย์เรียนรู้ เพื่อทำการวิเคราะห์ถึงจุดต่างและเปรียบเทียบระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองกับศูนย์เรียนรู้ที่ได้ทำการ site visit ทั้งในด้านกระบวนการดำเนินงานว่ามีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไร และในด้านผลลัพธ์มีความแตกต่างกันอย่างไร นำไปสู่การออกแบบระบบเพื่อยกระดับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองให้ใกล้เคียงกับศูนย์เรียนรู้

กระบวนการเยี่ยมชมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงประกอบด้วย 2 ฝ่าย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไปรับข้อมูล จากศูนย์เรียนรู้ (กระบวนการ Take) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้เยี่ยมชม (กระบวนการ Give)

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment