โครงการศึกษางบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อการพัฒนาเด็กในช่วงอายุ 0 – 3 ปี ในประเทศไทย

การศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของ #ชุดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21

งานศึกษานี้ได้ประเมินงบประมาณรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 0-3 ปี โดยแบ่งงบประมาณออกเป็นสามส่วน ได้แก่ 
หนึ่ง โครงการและกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณ 
สอง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สาม งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะสุขสำหรับเด็กเล็ก 0 – 3 ปี

หนึ่ง โครงการและกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณ
สอง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สาม งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะสุขสำหรับเด็กเล็ก 0 – 3 ปี

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment