ทำงานแบบเด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน

โครงการพัฒนารูปแบบตําบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน #SIY โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ #สสส มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาและหนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของ #สภาเด็กและเยาวชนตําบล และกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

หนึ่งในนั้นคือ #ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกันออกแบบเคมเปญ #วัยใสใส่ใจ Stroke ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสมอ

การทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งสมอ ถือเป็นตัวอย่างของพื้นที่ของเด็กในชุมชนที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กในท้องถิ่นต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม โดยเลือกทำงานเพื่อเฝ้าระวังอันตรายจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) ซึ่งเป็นภัยเงียบด้านสาธารณสุขในชุมชนที่เรื้อรังมานาน และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตของชาวบ้านในชุมชน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment