ความสุขของเด็กไทยในวัยเรียน : เด็กประถมศึกษา (6 – 12 ปี)

การศึกษาเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ #ชุดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

อริสโตเติลเคยกล่าวว่า “การแสวงหาความสุขคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของการเป็นมนุษย์” คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสุขเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการมีและเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่ง หากพิจารณาในแง่ของการพัฒนาเด็กวัยเรียนหรือเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 18 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมการศึกษาในระบบโรงเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จะพบว่าความสุขของเด็กวัยเรียนเป็นวาระที่ได้รับความสนใจและถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งจากครอบครัวและนักการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเด็กวัยนี้โดยตรง

ข้อมูลจากผลการศึกษาระบุว่ากิจวัตรประจำวันของเด็กไทยในวัยเรียนในวันที่มาโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กประถมศึกษา (อายุ 6 – 12 ปี) มีกิจกรรมมากมายในแต่ละวัน จนอาจเรียกได้ว่าเด็กไทยในวัยเรียนมีภาวะยุ่ง (busyness) ไม่แพ้ผู้ใหญ่ในวัยทำงาน  

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment