ความจำเป็นของการมีบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในชุมชน

              “ครูส้ม” คณิตา โสภีร์ แกนนำชุมชนในเขตวังทองหลาง กทม. เปิดบ้านตนเองเพื่อรับเลี้ยงเด็กอ่อนจนถึง 3 ขวบมากว่าสิบปี ประสบการณ์ที่ได้จากการทำหน้าที่เป็น “พ่อแม่” ในเวลากลางวันแทนพ่อแม่ ผู้ปกครองจริงๆ จากหลากหลายครอบครัว ทำให้ครูส้มตระหนักถึงความจำเป็นที่ชุมชนควรจะมีศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนถึงวัยเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในวัยทำงาน ได้มีทางเลือกในการฝากเลี้ยงลูกของตน อย่างมีความมั่นใจ

              และศูนย์ที่เปิดจะมีคุณภาพได้ ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการที่สังคมไทยกำลังเผชิญภาวะ “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ”

              ครูส้ม เป็นหนึ่งในแกนนำชุมชนของภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับครอบครัวเปราะบางใน กทม. โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. แ

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment