คลิปเสียงตามสาย เรื่อง “การเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

              จากโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยใน 5 จังหวัดนำร่อง เหมาะสำหรับใช้สื่อสารให้ความรู้ในชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสายในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หรือรายการวิทยุชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment